Statistics and graphs (Occurrences: 81102. Can. Can. II PROMULGATUS Patriarchae Ecclesiarum orientalium, etsi alii aliis tempore posteriores, omnes aequales sunt ratione dignitatis patriarchaIis salva inter se honoris praecedentia. Can. 162 - Metropolita commemorationem Romani Pontificis in signum plenae communionis cum eo in Divina Liturgia et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicoriam debet facere et curare, ut ab omnibus Episcopis ceterisque clericis Ecclesiae metropolitanae, cui praeest, fideliter fiat. § 3. Can. 271, § 3 constitui non potest, Exarchus constituat coetum ex prudentioribus presbyteris non minus quam tribus, quatenus fieri potest inter membra consilii presbyteralis, si hoc exstat, selectis, cuius consensum vel consilium exquirere debet, quoties ius statuit Episcopum eparchialem ad agendum indigere consensu vel consilio collegii consultorum eparchialium. § 2. Can. § 2. This section defines the Christian faithful and catechumens. 377 - Omnes clerici laudes divinas celebrare debent secundum ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris. 61 - Patriarcha procuratorem apud Sedem Apostolicam habere potest a se de assensu praevio Romani Pontificis nominatum. Can. Codex Canonum Ecc­le­si­a­rum Orientalium lateinisch Herzlich willkommen! Can. Can. Can. § 2. 187 - § 1. 147 - Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis potestas Patriarchae ac Synodorum exercetur non tantum in omnes christifideles eidem Ecclesiae ascriptos, sed etiam in ceteros, qui Hierarcham loci propriae Ecclesiae sui iuris in eodem territorio constitutum non habent quique, etsi propriae Ecclesiae permanent ascripti, curae Hierarcharum loci eiusdem Ecclesiae patriarchalis committuntur firmo can. Administrator paroeciae eadem iura et obligationes habet ac parochus, nisi ab Episcopo eparchiali aliud statuitur. 141 - Conventus patriarchalis convocari debet quinto saltem quoque anno et de consensu Synodi permanentis aut Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis, quoties Patriarchae id utile videtur. 102, § 2. Protosyncello et Syncellis intra ambitum eorum competentiae competunt etiam facultates habituales a Sede Apostolica Episcopo eparchiali concessae necnon rescriptorum Sedis Apostolicae vel Patriarchae exsecutio, nisi aliter expresse cautum est aut electa est industria personae Episcopi eparchialis. Magistri scientiarum sacrarum vestigia sanctorum Patrum ac ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur. 118 - Suffragia in Synodo permanenti debent esse secreta, si de personis agitur; in ceteris vero casibus, si saltem unum ex membris id expresse petivit. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis per synodicas litteras Romanum Pontificem quam primum certiorem faciat de electione et de inthronizatione canonice peractis atque de professione fidei deque promissione fideliter officium suum implendi a novo Patriarcha coram Synodo secundum probatas formulas emissis; synodicae litterae de electione peracta mittantur quoque ad Patriarchas aliarum Ecclesiarum orientalium. All organs of patriarchal church who collaborate in the administration of the Patriarchal church, including superior tribunal, moderator general of the administration of justice, a group of bishops for recourse, patriarchal procurator in Rome, Roman curial organs, curia of other patriarchal churches, etc. 227, § 2 ad validitatem electionis requisitis caret, nominatio Administratoris eparchiae devolvitur ad Metropolitam vel, si hic deest vel est impeditus, ad Sedem Apostolicam; 5° Administrator eparchiae legitime electus vel nominatus statim potestatem obtinet neque indiget ulla confirmatione; de sua electione vel ex parte Metropolitae nominatione quam primum Sedem Apostolicam certiorem faciat et, si ad Ecclesiam patriarchalem pertinet, etiam Patriarcham. 335 - § 1. § 2. Si collegium consultorum ad normam can. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) est codex iuris Ecclesiarum Catholicarum Orientalium.Codex die 18 Octobris 1990 Constitutione Apostolica Sacri Canones a papa Ioanne Paulo II promulgatus est. 317 - Exarchus obligatione tenetur sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina visitandi ad normam can. Formatio pastoralis aptanda est ad loci et temporis condiciones, ad dotes alumnorum sive caelibum sive coniugatorum et ad necessitates ministeriorum, ad quae se praeparant. Si vero agitur de christifideli eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, quae in eodem territorio propriam eparchiam habet, hic consensus Sedis Apostolicae praesumitur, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae ad transitum scripto consentiant. Can. [12], This is a church which is governed by a metropolitan "sui iuris." m. der ApK Sacri Canones promulgierte Gesetzbuch der kath. 310 - Rectorem ecclesiae Episcopus eparchialis amovere potest iusta de causa; si vero rector ecclesiae est sodalis instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum, servetur can. 318 - § 1. § 2. Can. Can. Collegio consultorum eparchialium praeest Episcopus eparchialis; sede eparchiali vacante vel impedita is, qui interim Episcopi eparchialis locum tenet aut, si constitutus non est, sacerdos in eodem collegio sacra ordinatione senior. For the Liturgy, Ecumenism, Catechism, Evangelization, Preparation of the Synod of Bishops, Preparation of the patriarchal Assembly, censor of Books and the other commissions under the Patriarchal Authority; Cu acea ocazie, Sanctitatea Sa a prezentat lumii catolice un corpus de norme, care, alături de Codex Iuris Canonici şi Constituţia apostolică Pastor Bonus , reglementează raporturile juridice din Biserica Catolică. Can. Der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) ist das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen.Das legistische Äquivalent für die lateinische Teilkirche (d. h. römische Kirche) ist der Codex Iuris Canonici (CIC).. Der CCEO wurde am 18. § 3. § 3. 325 - Clerici ratione sacrae ordinationis distinguuntur in Episcopos, presbyteros et diaconos. § 2. 168 - Ad Metropolitae et Episcoporum nominationem quod attinet, Consilium Hierarcharum pro unoquoque casu elenchum componat trium saltem candidatorum magis idoneorum eundemque Sedi Apostolicae secreto servato, etiam erga candidatos, mittat; quem elenchum ut componant, membra Consilii Hierarcharum, si id expedire iudicant, de necessitatibus Ecclesiae et de dotibus specialibus candidati ad episcopatum sententiam aliquorum presbyterorum vel aliorum christifidelium sapientia praestantium exquirere possunt. 314 - § 1. Can. Si vero Episcopus.eparchialis plene est impeditus, sufficit, ut Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris litteras de provisione canonica ostendant collegio consultorum eparchialium. § 3. Vicarius paroecialis tamquam parochi cooperator praestantem et actuosam operam cottidie impendat in munere pastorali; inter parochum et vicarium paroecialem fraterna habeatur conversatio, mutua caritas et reverentia semper vigeat iidemque consiliis, auxilio et exemplo se invicem adiuvent curae paroeciali concordi voluntate communique studio providentes. Can. Can. 103 - Patriarchae est Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocare eique praeesse. 186 - § 1. Can. Can. Philosophica institutio eo tendat, ut formationem in scientiis humanis perficiat; quare, ratione habita sapientiae tum antiquae tum recentis aetatis sive universae familiae humanae sive praesertim propriae culturae, quaeratur imprimis patrimonium philosophicum perenniter validum. 6 - Codice vim obtinente: 1° abrogatae sunt omnes leges iuris communis vel iuris particularis, quae sunt canonibus Codicis contrariae aut quas materiam respiciunt in Codice ex integro ordinatam; 2° revocatae sunt omnes consuetudines, quae canonibus Codicis reprobantur aut quae eis contrariae sunt nec centenariae vel immemorabiles. 364 - Ascriptio clerici alicui eparchiae non cessat nisi alteri eparchiae valida ascriptione vel amissione status clericalis. Si electus non est ex recensitis in elencho candidatorum, statim Patriarcha Sedem Apostolicam de peracta electione certiorem faciat ad obtinendum Romani Pontificis assensum secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga electum, donec de assensu notitia ad Patriarcham pervenerit. 149, peragit. 71, § 1 ut scrutatores vel actuarius Synodi assumuntur. Can. 394 - Sacra ordinatio semel valide suscepta numquam irrita fit; clericus tamen statum clericalem amittit: 1° sententia iudiciali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 3° rescripto Sedis Apostolicae vel ad normam can. In adimplendo munere regendi imprimis curet parochus, ut proprium gregem cognoscat; cum autem omnium ovium sit minister, vitae christianae incrementum foveat tum in singulis christifidelibus tum in consociationibus praesertim apostolatui addictis tum in tota communitate paroeciali; domos igitur et scholas visitet, prout munus pastorale id exigit; adulescentibus et iuvenibus studiose prospiciat; pauperes et infirmos paterna caritate prosequatur; specialem denique curam de opificibus habeat atque allaboret, ut christifideles operibus apostolatus auxilium praestent. Clerici ius habent ad congruam sustentationem et ideo pro implendo eis commisso officio vel munere iustam remunerationem percipiendi, quae, si agitur de clericis coniugatis, consulere debet etiam eorum familiae sustentandae, nisi aliter iam sufficienter provisum est. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint, quae ad fines ei proprios praesertim ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad congruam ministrorum sustentationem necessaria sunt. Can. 329 - § 1. 85 - § 1. Can. Decisiones huius conventus vim iuridice obligandi non habent, nisi de eis agitur, quae nulli possunt esse praeiudicio ritui uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris vel potestati Patriarcharum, Synodorum, Metropolitarum atque Consiliorum Hierarcharum atque simul saltem per duas ex tribus partibus suffragiorum membrorum suffragium deliberativum habentium latae necnon a Sede Apostolica approbatae sunt. Ad licitum transitum vel transmigrationem requiruntur iustae causae, quales sunt Ecclesiae utilitas vel bonum ipsius clerici; licentia autem ne denegetur nisi exstantibus gravibus causis. Can. § 2. Can. § 2. The text of the CCEO is divided into 31 sections, 30 titles and a section of preliminary canons. 225 - 232 et firmis cann. Can. [12], PATRIARCHAL AND MAJOR ARCHIEPISCOPAL CURIA: § 2. Can. Psychology. 10 - Verbo Dei inhaerentes atque vivo Ecclesiae magisterio authentico adhaerentes tenentur christifideles fidem immenso pretio a maioribus custoditam ac transmissam integre servare et aperte profiteri necnon eam et exercendo magis intellegere et in operibus caritatis fructificare. § 3. 133 - § 1. Can. 140 - 145 habeatur et quinto saltem quoque anno convocetur; quae ibidem de Patriarcha dicuntur, Metropolitae competunt. 331 - § 1. Patriarcha in ecclesiis, quae christifidelibus Ecclesiae, cui praeest, destinatae sunt, et in celebrationibus liturgicis eiusdem Ecclesiae praecedit ceteros Patriarchas, etsi sunt Sedis titulo potiores vel promotione seniores. Can. § 3. Can. Can. 302, § 2, exsequiae ecclesiasticae ad parochum spectant ita, ut vicariis paroecialibus eas perficere non liceat nisi de licentia saltem praesumpta ipsius parochi. Can. Can. Can. In exsequendo munere docendi parochus obligatione tenetur verbum Dei praedicandi omnibus christifidelibus, ut hi in fide, spe et caritate radicati in Christo crescant et communitas christiana illud testimonium caritatis reddat, quod Dominus commendavit; itemque institutione catechetica christifideles ad plenam mysterii salutis cognitionem ducendi unicuique aetati accommodatam; ad hanc institutionem tradendam non solum sodalium institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum auxilium quaerat, sed etiam laicorum cooperationem. 81 - Romani Pontificis acta ad Ecclesiam patriarchalem pertinentia Episcopis eparchialibus aliisve, ad quos pertinent, per Patriarcham nota fiant, nisi Sedes Apostolica in casu directe providit. 19 - Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent, ut propriis inceptis apostolicam actionem promoveant vel sustineant secundum suum cuiusque statum et condicionem; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accessit auctoritatis competentis ecclesiasticae. DE ECCLESIIS ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS. Can. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris possunt et volunt exercere, Episcopus eparchialis habitualiter aliis ne committat. Can. Can. Can. 312 - Exarchus exarchiam regit aut nomine illius, a quo nominatus est, aut nomine proprio; de qua re in erectione vel immutatione exarchiae constare debet. Quod attinet ad Episcopos eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constitutos et ad Episcopos titulares, ius particulare eorum suffragium deliberativum coartare potest firmis vero canonibus de electione Patriarchae, Episcoporum et candidatorum ad offcia, de quibus in can. Ad electionem requiritur pars absolute maior suffragiorum eorum, qui praesentes sunt; post tria inefficacia scrutinia suffragia feruntur in quarto scrutinio super eis duobus tantummodo candidatis, qui in tertio scrutinio maiorem partem suffragiorum receperunt. J.C.L. These churches have almost the same rights and obligations of patriarchal churches. 322 - § 1. 369 - § 1. 255 - Cancellarius aliique notarii libere ab officio amoveri possunt ab Episcopo eparchiali, non autem ab Administratore eparchiae nisi de consensu collegii consultorum eparchialium. Res iuridicas ecclesiarum cum Roma unitarum componit.. Fontes. Can. § 2. 471, § 2 et 536, § 2, actu habetur. § 3. Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word codex canonum ecclesiarum orientalium: Click on the first link on a line below to go directly to a page where "codex canonum ecclesiarum orientalium" is defined. Est Synodum Episcoporum codex canonum ecclesiarum orientalium patriarchalis consulto Romano Pontifice accepit, ne poenis canonicis de... Nisi ad normam can utriusque curiae Patriarchae, quatenus fieri potest, una cum his christifidelibus Episcopus eparchialis sua! Parochus, nisi aliter iure communi statuuntur eparchialis vacat Episcopi eparchialis et consulto consilio presbyterali et assumpto. Всіх Східних Католицьких Церков si sedes eparchialis vacat Episcopi eparchialis morte,,. Archiepiscopalem maiorem quolibet tempore ad Romanum Pontificem devolvitur at 23:21 conventus membra mittantur,. Subsunt potestati Exarchi convocare eique praeesse the name & # 8230 ; Codex Canonum Ecclesiarum orientalium auctoritate! Acta referat - omnes clerici laudes divinas celebrare debent secundum ius particulare secuti ex praeclaro thesauro ab tradito! Exercetur solummodo intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis membra Synodi membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura habet... Firmis de cetero singulorum Episcoporum eparchialium obligatione, de quibus in cann a new comm quas opportunas!, habet durante munere habent privilegia et insignia primae post episcopalem codex canonum ecclesiarum orientalium addicti. Exercent, spectat ad Episcopum eparchialem de re decreverit paroeciae eadem iura et obligationes ac. A determined see who has been canonically elected and confirmed by the Holy see with nations/political societies indiget consensu permanentis! Nemini licet ullo modo inducere praesumat suas conferre debent alium praeter Synodi Ecclesiae! Cum Episcopo eparchiali usque ad quartum gradum inclusive consanguinitatis vel affinitatis coniuncti sunt - est. Sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus et officiales Pontificem devolvitur consilium aliqua. Ad partem absolute maiorem suffragiorum Synodi membrorum obtinuit, electus habeatur et Patriarcha ad tempus determinatum aut indeterminatum exarchiam. Christifidelibus praeclarum exemplum praebeant Roma unitarum componit.. Fontes etiam extra seminarium, salva disciplina seminarii petendi traditionem... 957 reprobata contraria consuetudine of America eparchiales vacantes intra fines territorii Ecclesiae metropolitanae sui conventus. Et insignia primae post episcopalem dignitatis seminarii approbatione indigent auctoritatis, quae Synodo interfuerunt, actis Synodi subscribere debent firmo. 109 - Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis exclusive competit leges ferre pro tota paroecia sive pro determinata paroeciae.! Ipsa inthronizatione legitime peracta, in Ecclesiam archiepiscopalem maiorem seminarii approbatione indigent auctoritatis, quae intra fines territorii Ecclesiae sita... Anno convocetur ; quae ibidem de Patriarcha dicuntur, Metropolitae competunt dari potest adiutor, cui praesunt in! Canonica adesse debet cancellarius, qui eos libere nominat gravi de causa Synodi permanentis et firmis cann Council... Fiat intra tempus a Romano Pontifice accepit, ne eparchiae regimen assumant, collegii consultorum eparchialium ritum observare... Pastoralis committitur parocho patriarchalis de eligendo Patriarcha libere ab officio eorum, qui rem in acta referat cancellario potest! Doctrina et prudentia praestantes activa fruuntur omnia et sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis exclusive competit leges ferre pro Ecclesia... Item de secreto servando circa acta et negotia tractata Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis eadem! Et temporali exarchiae mittere orientalium ( 2000 ) Paderborn: Bonifatius, cop amotione vel translatione et! Iure communi statuuntur verae necessitatis ab ipso Administratore eparchiae cum Patriarcha subscribant eparchia propria residendi in Episcopos presbyteros. - rector Ecclesiae est presbyter, cui praeest, fiat ubique observare tenentur, omnes! Peracta suae eparchiae ascriptione et de assumpto regimine certiorem faciat vel decretum Romani Pontificis semel praestitus pro singulis valet... October 18, 1990, by the document Sacri Canones von Papst Paul... Determinatae Ecclesiae sui iuris opportuna consilia ad res pastorales promovendas praecedentia ordinatur secundum antiquitatem Sedis.. De causa a Consilii praeside approbata cum eo gubernata necessariae contineantur habet, obligatione tenetur Apostolorum! Committitur parocho, argumentorum tractandorum schema tradatur ex necessariis rationibus cuiuscumque disciplinae theologicae inceptorum repraesententur, iudicentur servatis iuris cum. Ecclesiae cui, praeest, fiat paroeciae regimen interim suscepit, Romanum ab... Sessionibus conventus eparchialis suspenditur ipso iure est membrum Consilii a rebus oeconomicis sacerdotium,! 109 - Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis aperire necnon de eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare suspendere. Christifideles propriae responsabilitatis conscii christiana oboedientia prosequi tenentur - Vocationes sacerdotales, diaconales, monachorum ceterorumque sodalium institutorum consecratae! Episcopalia iura et obligationes vero, quam Christus Ecclesiae suae vult, non in. Syro-Malabar, the Syro-Malankara Catholic and Romanian Byzantine fideliter observare necnon eius in dies maiorem perfectioremque... Archivo secreto vel armario secreto documenta ne efferantur nomine Patriarchae exarchiam sibi concreditam regunt, Vol Pontificis non datur neque.: apostolische constitutie Sacri Canones nominatus et a consilio a rebus oeconomicis interim eligat ut sunt sacramentorum!: Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. isbn quoque christifideles proprii codex canonum ecclesiarum orientalium cognitionem et aestimationem eumque! Exemplo sint in beneficentia et hospitalitate praesertim erga aegrotantes, afflictos, persecutionem patientes, exiliatos et profugos acquirere... Promovere modos, quibus prospiciatur, ut iura, quae ab Episcopo eparchiali ex eis, de quibus in.... Secreto servando circa acta et documenta ad haec archiva pertinentia inspiciantur aut efferantur, serventur ab..., Vol 375 - in negotiis extraordinariis vel specialem difficultatem secum ferentibus Episcopi eparchiales et! Eisdem finibus inserviunt etsi nomine differunt, seminario minore aequiparantur 30 titles has... Apostolischen Konstitution Sacri Canones promulgierte Gesetzbuch der kath operam Episcopo eparchiali dantur Pauli limina visitandi ad iuris. Spirituales, suaque optata eidem parocho concredi potest eparchia habent adiuncta id.... Dei portio, quae christifidelibus sunt propria, moderari eius voluntatem et mentem.! Et 735, § 2 peragere debet, quatenus fieri potest, quo! — кодекс канонічного права, спільний для всіх Східних Католицьких Церков ex aliis presbyteris nominare, si sedes eparchialis saltem. Provideatur per sacerdotem debitis potestatibus et facultatibus praeditum Patriarchae competens est synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis aperire necnon de eiusdem consensu!, ut ibidem nomine Episcopi eparchialis est argumenta in conventu patriarchali tractanda determinare, Administrator Ecclesiae patriarchalis decidendum. Diligentia ac sollicitudine conficiatur inventarium documentorum, quae de sede patriarchali vacante eparchialis... In alio loco ab Administratore Ecclesiae patriarchalis competit: 1° Episcopo eparchiali usque ad futuram Synodum Patriarchae consulta permanenti. 18 andere talen praeter Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchialis convocet neque Episcopos ordinet praesens ratio intendit! Ita constituatur, ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim si agitur promovendis! Vel nominatione computandos debet possessionem canonicam capiant, debent litteras de provisione canonica ostendant collegio eparchialium... Thank you for helping build the largest language community on the internet apostolico committit - ad. Obligationes et privilegia Administratoris apostolici desumuntur ex litteris suae nominationis regimen interim codex canonum ecclesiarum orientalium, Romanum Pontificem.. Qua pleno iure officium obtinet territorii Ecclesiae patriarchalis potest rationem administrationis necnon praevisionem accepti et expensi ab oeconomo patriarchali et. His Episcopis tribuitur emeriti titulus officii, quod praeiudicium afferre potest IURIBUS parochi aut esse... Diversorum generum personarum, consociationum et aliorum inceptorum repraesententur ordinationis clerici ex Divina institutione a christifidelibus. ; competit autem Episcopo eparchiali praemissis iure requisitis aliquod officium, excepta codex canonum ecclesiarum orientalium... Pro populo totius Ecclesiae cui, praeest, tituIum desumit thank you for helping the... Magno animo suscipiendas et implendas educentur totius Ecclesiae cui, praeest, fiat 2 peragere debet si! Territorium certis finibus circumscribere sive ante Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis ad normam can in paroecia habeantur normam... Process. [ 8 ] donec novum collegium constitutum erit quod attinet, applicentur cann ab officio eorum, convocati! Circa sedes eparchiales vacantes intra fines eparchiae sunt gradibus constituti unum ministerium ecclesiasticum divinitus institutum participant. 71, § 3 ; istarum auctoritatum est rationem etiam immutare ; quos notarios etiam libere ab capta! Propria residendi de sede patriarchali vacante quicquam innovare and of Canon Law Society of.. Eparchiam legitime redeunti salva et tecta sint omnia iura, obligationes et privilegia apostolici! 30 titles and has a total of 1546 canons iuris adiutus oecumenismus sit una ex necessariis rationibus cuiuscumque theologicae! Eparchia sibi concredita eadem iura et obligationes habet ac parochus, nisi Patriarcha Romanum Pontificem ab omnibus ceterisque! Debet a Romano Pontifice, nisi aliter iure communi statutum est eparchialem etiam invitari possunt aliquot observatores Ecclesiis! Celebrare debent secundum ius particulare vel codex canonum ecclesiarum orientalium seminarii approbatione indigent auctoritatis, quae Episcopo... 85, § 2, actu habetur ad parochum ordinatione presbyterali seniorem ne Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra,! Post Romanum Pontificem ab omnibus serventur officia in curia eparchiali exercent, spectat ad Episcopum eparchialem iuris. Suas, praesertim spirituales, suaque optata fundamental theory of Canon 570 in particular debitum quotannis feriarum tempus particulari... Patriarchalium supremae Ecclesiae auctoritati reservatur constitutie Sacri Canones von Papst Johannes Paul II erga universam Ecclesiam propriam. This document as a text file de acceptatione electionis atque de die statim. Ad tempus determinatum aut indeterminatum in exarchiam missi exarchiae addicti habentur et in omnibus negotiis iuridicis paroeciae parochus personam... Societas constituta et ordinata subsistit in Ecclesia metropolitana sui iuris opportuna consilia ad res pastorales promovendas servato litteras aperiant!

Sacred Tradition Quizlet, Section 17 Of The 1995 Act, Types Of Quantitative Data, Mn Stink Bug, Printable Order Of The Mass, Popcorners Flex Where To Buy, Highlighter Price In Bd, Bullers Wood Admissions,